Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Sáng ngày 02/6/2023, Hội Nông dân huyện Châu Thành chính thức diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh; đồng chí Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành. Tham dự đại hội có lãnh đạo UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, các ngành, đoàn thể huyện và 149 đại biểu đại diện cho 20.832 cán bộ, hội viên nông dân trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, đại hội đã tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2018 - 2023, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa IX, bầu Ban Chấp hành khóa X và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã truyền tải đến cán bộ, hội viên, nông dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII; kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... được 10.545 cuộc, có 274.170 lượt người dự, đạt 105% so chỉ tiêu nghị quyết. Vận động 19.815 lượt hội viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội đã sắp xếp được 18.902 hội viên vào 1.089 tổ hội nghề nghiệp, đạt 90,7% so hội viên hiện có. Thành lập được 08 Chi hội nông dân nghề nghiệp, với 238 thành viên và 83 tổ hợp tác, 747 thành viên. Toàn huyện có 19 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, có 535 hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ, phát triển được 788 hội viên, đạt 106% nghị quyết; rà soát đưa ra khỏi danh sách 427 hội viên. Toàn Hội có 878 tổ hội, tăng 44 tổ hội so nhiệm kỳ trước. Hội phối hợp với các ngành chuyên môn thực hiện bao tiêu sản phẩm cho hội viên nông dân. Toàn huyện có 12 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 02 sản phẩm đạt 4 sao. Duy trì, nhân rộng 19 mô hình kinh tế, kinh tế hợp tác, mô hình tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nông dân; 13 câu lạc bộ “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Vận động nông dân hiến hơn 2.000m2 đất xây dựng đường nông thôn. Thành lập 119 tổ tiết kiệm và tín dụng; 52 tổ hùn vốn xoay vòng. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 11.089 lao động, đưa 65 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giải quyết việc làm mới 6.459 lao động. Phát động phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với phát động đăng ký, cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến chi hội, tổ hội, cán bộ, hội viên, nông dân. Có 6.769 hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Với thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân, tổ chức Hội được các cấp tặng 22 bằng khen và 81 giấy khen; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Hội Nông dân xã Lương Hòa A, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tặng 11 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng 05 giấy khen cho tập thể và 05 giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Thuy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đề nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa mới quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Quán triệt sâu sắc, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới. Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, cùng các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tích cực chủ động tham gia công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt một số nội dung chỉ đạo cho nhiệm kỳ mới: đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chính trị, trình độ sản xuất, quản lý, kinh doanh và ý thức trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, XDNTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường nông thôn. Tập trung các giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động; nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát triển và quản lý hội viên. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chuong trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện các nội dung đột phá trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, khoa học công nghệ. Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn; xây dựng mã vùng sản xuất, thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm OCOP. Mỗi thành viên trong Ban Chấp hành phải chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, bức xúc của hội viên để hỗ trợ, tháo gỡ, ổn định để phát triển.

Đại hội bầu 23 đại biểu vào Ủy viên Ban Chấp hành; bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện 07 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra 05 đồng chí; bầu 29 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Dương Văn Chính đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (bên trái) tặng cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Kim Thoại – Ban Phong trào

Giới thiệu doanh nghiệp
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 361
  • Tất cả: 354960